Regulamin portalu internetowego MójNiemowlak.pl

§ 1 Informacje ogólne

1. Regulamin korzystania z Portalu Internetowego „MójNiemowlak.pl" („Portal"), znajdującego się pod adresem mojniemowlak.pl („Regulamin"), określa zasady korzystania z Portalu, w tym udostępniania jego Treści Użytkownikom.

2. Właścicielem Portalu („Usługodawca") jest: Mateusz Kachel, zamieszkały w 86-300 Grudziądz, ul. Śniadeckich 72/57, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mateusz Kachel Golden Code z siedzibą w 86-300 Grudziądz, ul. Śniadeckich 72/57, REGON: 340840662, NIP: 876-219-48-11, zarejestrowany w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez: Prezydenta Grudziądza, pod numerem ewidencyjnym: 026029/10.

3. Usługodawca prowadzi przy użyciu Portalu działalność polegającą na umożliwieniu swoim Użytkownikom korzystania z Treści zamieszczonych na Portalu a także zamieszczania i przechowywania przez Użytkowników na nim Treści, które związane są z tematyką ciąży, okresu po porodzie oraz małych dzieci, w szczególności niemowlaków, zwanych dalej „Treściami".

4. Treści na Portalu zamieszczają:

a. Usługodawca oraz

b. Użytkownicy

5. Treściami na Portalu mogą być w szczególności:

a. Artykuły;

b. Komentarze pod Artykułami;

c. Profil;

6. Usługodawca nie ma obowiązku publikowania Treści zamieszczonych przez Użytkowników.

7. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.

8. Osoba korzystająca z Portalu jest jego Użytkownikiem.

9. Kontakt z Portalem odbywa się w formie elektronicznej, na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@mojniemowlak.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Oświadczenia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą są składane w formie elektronicznej. Rozumie się przez to wysłanie i doręczenie e-maila na adres elektroniczny Usługodawcy podany w §1 ust. 9 lub na adres Użytkownika podany przy dokonywaniu Rejestracji.

11. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

§2 Funkcje Portalu

Portal posiada następujące funkcje:

  • - Artykuły;
  • - Komentarze pod artykułami;
  • - Reklamy
  • - Profil

§3 Użytkownik. Rejestracja

1. Użytkownicy dzielą się na zarejestrowanych i niezarejestrowanych.

2. Dla Użytkowników niezarejestrowanych udostępnione są następujące funkcje Portalu:

a. Artykuły;

b. Komentarze pod artykułami;

c. Reklamy;

3. Pozostałe funkcje są dostępne tylko dla Użytkowników zarejestrowanych.

4. Użytkownik niezarejestrowany akceptuje Regulamin Portalu każdorazowo wchodząc na jego Stronę. Obowiązany jest on za każdym razem Regulamin w całości przeczytać i zrozumieć. Jeśli chce być zawiadamiany o zamierzonych zmianach Regulaminu, musi się zarejestrować.

5. Dokonanie Rejestracji następuje przez to, iż Użytkownik klika na pole „Zarejestruj się" i:

a. Akceptuje Regulamin;

b. Zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad;

c. Podaje następujące dane:

i. Login

ii. Hasło

iii. Powtórz hasło;

iv. E-mail

v. Powtórz e-mail;

vi. Płeć

6. Użytkownik po podaniu danych i spełnieniu innych warunków określonych w ust. 5 otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji (list weryfikacyjny). W celu potwierdzenia klika na link znajdujący się w treści e-maila. Z chwilą potwierdzenia Rejestracja jest dokonana, tworzone jest dla Użytkownika i aktywowane Konto (zwane dalej: „Kontem") i uzyskuje on status Użytkownika Zarejestrowanego. Konto przypisane jest do Nazwy Użytkownika (Loginu).

7. Użytkownik obowiązany jest podać prawdziwe dane. Za skutki podania danych nieprawdziwych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli podczas korzystania z Portalu  doszło do zmiany jakichkolwiek danych, o których mowa w ust. 5, Użytkownik powinien uaktualnić dane na swoim Koncie. Za skutki niedopełnienia tych obowiązków Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

8. Użytkownikowi nie wolno umożliwiać korzystania z Konta innym osobom, jak i udostępniać danych do tego Konta; login i hasło powinny być należycie zabezpieczone przed dostępem innych osób. Konto jest niezbywalne i nie podlega dziedziczeniu. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta.

9. Użytkownik zarejestrowany dokonuje  zalogowania się w Portalu przez prawidłowe podanie Loginu lub e-maila oraz hasła.

10.  Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§5 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu

1. Do korzystania ze Portalu wymagane są:

a. stały dostęp do Internetu;

b. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie - Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub równoważna;

c. włączona obsługa Cookies oraz JavaScript;

d. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;

2. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Portalu.

3. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

4. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z Portalu wiąże się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Użytkownik powinien przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu minimalizacji ryzyka, np. włączenie ochrony antywirusowej, włączenie zapory systemu Windows.

§6 Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej do treści zamieszczonych przez Usługodawcę należą do niego.

2. Użytkownik, który zamieszcza na Portalu jakąkolwiek Treść (w tym Zdjęcie), wyraża nieodpłatną i nieodwołalną zgodę na korzystanie z tej Treści przez Usługodawcę, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Treść utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania Treści w inny sposób niż określony wyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m. in. udostępnianie w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych lub usług świadczonych drogą elektroniczną);

- zapisywanie Treści w pamięci komputera;

- obróbkę cyfrową celem dostosowania Treści do wymogów serwisu;

- publikowanie i rozpowszechnienie Treści w sieci Internet, prasie drukowanej, książkach i innych nośnikach informacji;

- włączanie Treści do opracowań;

- umieszczenie Treści w bazach danych;

- tłumaczenie Treści na wszystkie języki;

- rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na Zdjęciu w Internecie i na wszelkich polach eksploatacji wyżej opisanych.

3. Zgoda obejmuje także zgodę na korzystanie przez Usługodawcę na wymienionych wyżej polach eksploatacji ze wszelkich adaptacji, przeróbek, modyfikacji itp. Treści (Treści zależne).

4. Wyrejestrowanie się Użytkownika z Portalu nie powoduje odwołania zgody na korzystanie z Treści! Usługodawca może, ale nie musi usunąć Treści z Portalu na żądanie Użytkownika, który się wyrejestrował. Wynika to chociażby z tego, że usunięcie np. postu na Forum, może całkowicie zakłócić dany wątek i uczynić go nieczytelnym.

5. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw do zamieszczonych przez tego Użytkownika treści. Uzyskane z dochodzenia tych roszczeń środki, w szczególności odszkodowania, przysługują Usługodawcy.

§7 Profil

1. Użytkownik Zarejestrowany może stworzyć swój Profil, podając następujące dane:

- Awatar (dopuszczalne formaty to JPG, PNG, GIF)

- Rok urodzenia (nie jest obowiązkowe)

- Województwo (nie jest obowiązkowe)

- Miejscowość (nie jest obowiązkowe)

2. Podanie danych, o których mowa w ust. 1 nie jest obowiązkowe do korzystania z Portalu, ale jest konieczne do stworzenia Profilu.

3. Użytkownik Zarejestrowany może edytować Profil w każdym czasie.

§8 Newsletter

1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy, w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej (w szczególności elektronicznego biuletynu – Newslettera, informacji, o promocjach, wydarzeniach, nowych Materiałach, nowych funkcjonalnościach Portalu, gratisach, promocjach lub innych towarach lub usługach oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach/serwisach internetowych prowadzonych przez Usługodawcę lub podmioty z nimi współpracujące), w formie elektronicznej.

2. Użytkownik wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1, poprzez opcję „zapisz się na Newsletter" i podaje swój adres e-mail, na który informacja handlowa ma być wysyłana.

3. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie w formie elektronicznej lub przez kliknięcie na link dezaktywacyjny znajdujący się w e-mailu od Usługodawcy pod taką informacją handlową

4. Usługodawca może wysyłać Użytkownikowi, niezależnie od faktu wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej – informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego z Portalu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu, informacje o nowych funkcjonalnościach Portalu itp. („Komunikaty")

5. Usługodawca może tworzyć nowe funkcje Portalu, jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym może informować Użytkowników poprzez Komunikat .

§9 Reklamy

1. Usługodawca może także udostępnić zasoby strony internetowej Portalu w celu dostarczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym, które nie muszą być związane z działalnością Portalu (np. Google adSense). Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania na stronie Portalu treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki dostarczania i przechowywania treści o charakterze reklamowym, jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym dostarczaniem i przechowywaniem takich treści. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści o charakterze reklamowym, wyłączną odpowiedzialność ponosi podmiot dostarczający i przechowujący treści o charakterze reklamowym.

2. Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie mu przez Portal reklam pochodzących z zewnętrznych serwisów oraz na to, iż niektórzy reklamodawcy mogą używać ciasteczek (Cookies) lub sygnalizatorów WWW, które w momencie wyświetlenia reklam powodują przesłanie reklamodawcom informacji takich jak IP oraz typ przeglądarki Uzytkownika. Informacje te są na ogół wykorzystywane do wyświetlania reklam z okolicy miejsca zamieszkania lub pobytu Użytkownika bądź dobierania treści reklam na podstawie stron, które wcześniej Użytkownik odwiedził.

§10 Odpowiedzialność Usługodawcy i Użytkowników

1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczone na Portalu przez Użytkowników, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych Treści lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Treści (osobiście lub przez Moderatora).

2. Użytkownik lub inna osoba, która uważa, że Treść lub związana z nimi działalność, mają charakter bezprawny, powinien zgłosić ten fakt Usługodawcy, korzystając z formularza – Zgłoś Naruszenie. Formularz ten jest dostępny pod adresem http://mojniemowlak.pl/zglos-naruszenie

3. Treść, której charakter jest bezprawny lub gdy charakter związanej z nią działalności jest bezprawny zwana jest „Treścią bezprawną". W szczególności jest to Treść naruszająca prawo, Regulamin, zasady współżycia społecznego, zasady Netykiety, dobre obyczaje i uczciwe praktyki w handlu, usługach i biznesie. Przykłady treści bezprawnych zawiera Załącznik 1 – Zasady zamieszczania Treści.

4. Użytkownik, który zamieścił Treść bezprawną, obowiązany jest do naprawienia szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczanie tej Treści, w pełnej wysokości.

5. Jeśli całość lub część szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczenia Treści bezprawnej, pokrył Usługodawca, może on dochodzić od Użytkownika, które tą Treść zamieścił, regresu, w pełnej wysokości. Ponadto Użytkownik obowiązany jest do naprawienia wszelkich innych szkód, które Usługodawca poniósł wskutek zamieszczenia takich Treści, zarówno majątkowych jak i niemajątkowych (utrata renomy, dobrego imienia, koszty pomocy prawnej).

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:

- niedbalstwa lub lekkomyślności Użytkownika;

- Niedozwolonego korzystania z Portalu;

- działania lub zaniechania innych Użytkowników Internetu;

- braku możliwości dostępu do Portalu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych, siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system platnosci.pl);

- przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż serwis (np. Microsoft Windows);

- odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy  np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;

- oznaczenia wiadomości od Użytkowników lub do Użytkowników, jako spam;

- w innych przypadkach określonych w Regulaminie.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a. Przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu. O przerwie Usługodawca informuje Użytkowników poprzez e-mail;

b. Czasowego ograniczenia funkcji Portalu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Portalu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Portalu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

8. O ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Usługodawcy, jego odpowiedzialność wobec Użytkownika ograniczona jest do kwoty 1000 zł (jeden tysiąc złotych) rocznie. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika obejmuje jedynie stratę rzeczywistą, nie obejmuje utraconych korzyści (lucrum cessans).

§11 Postępowanie w przypadku Treści Bezprawnych

1. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o Treści bezprawnej (np. z Policji, prokuratury) ma prawo uniemożliwić niezwłocznie dostęp do tej Treści bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstała w wyniku uniemożliwienia dostępu do Treści.

2. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o Treści bezprawnej (np. od innego Użytkownika, osoby trzeciej) zawiadamia Użytkownika, który tą Treść zamieścił o zamiarze uniemożliwienia do niej dostępu wyznaczając mu termin do ustosunkowania się do wiarygodnej wiadomości, nie dłuższy niż 3 dni. Po upływie tego terminu Usługodawca podejmuje decyzję w przedmiocie uniemożliwienia dostępu do Treści. Za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych Treści, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika, który Treść zamieścił.

3. Usługodawca może pominąć obowiązek zawiadomienia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Treści, jeżeli naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu jest oczywiście uzasadnione lub gdy dalsze pozostawianie Treści na Portalu grozi rażącą szkodą (np. zdjęcie o charakterze pornograficznym, zamieszczenie fałszywej lub oszukańczej informacji). W takim wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika, który Treść zamieścił.

§12 Rola Portalu

1. Usługodawca nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach i transakcjach między Użytkownikami;  nie jest stroną czynności faktycznych ani prawnych dokonywanych między nimi,

2. Usługodawca nie gwarantuje poprawności jakichkolwiek Treści zamieszczonych na Portalu. W szczególności nie gwarantuje dokładności ogłoszeń i informacji kontaktowych ani jakości, bezpieczeństwa lub zgodności z prawem oferowanych w ramach ofert lub zaproszeń do składania ofert towarów lub usług.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Użytkownikami, które to stosunki wynikły z nawiązania lub próby nawiązania kontaktu w ramach Portalu. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczność treści ofert lub zaproszeń do składania ofert z rzeczywistym stanem rzeczy, jakość bezpieczeństwo lub legalność towarów lub usług oferowanych w ramach Portalu, zdolność Użytkowników do realizowania Umów lub Czynności oraz wypłacalność Użytkowników.

4. Usługodawca nie jest stroną sporów między Użytkownikami i nie bierze w nich udziału. Nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do Treści. Usługodawca ponosi odpowiedzialność jedynie za prawidłowy proces ich udostępnienia. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

i. Niezgodność Treści z oczekiwaniami Użytkownika;

ii. Efekty nauczania lub wychowania za pomocą metod lub sposobów opisanych w Treściach;

iii. Ewentualne problemy wychowawcze lub zachowania Użytkowników lub dzieci mające związek z Treściami;

iv. Decyzje podejmowane w oparciu o Materiały – np. decyzje finansowe, w zakresie edukacji, wychowywania dzieci oraz pozostałych form aktywności;

v. Brak postępów w nauce lub wychowaniu;

vi. Niezgodność poglądów przedstawionych w Materiałach z poglądami lub wymaganiami rodziców, lekarzy, nauczycieli, szkół itd. lub innymi wymaganiami programowymi.

6. Treści nie stanowią porady medycznej ani prawnej.

§13 Moderacja Treści

1. Przepisy poniższe odnoszą się do Treści zamieszczanych przez Użytkowników.

2. Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkowników Treści.

3. W związku z tym Treści na Portalu podlegają moderacji jedynie w zakresie określonym w Regulaminie. Przez Moderację rozumie się ocenę Treści zamieszczanych przez Użytkowników, zarządzanie treścią Portalu oraz Kontami Użytkowników, dbanie o porządek na Portalu i zapewnienie właściwego poziomu językowego i merytorycznego Treści oraz zgodności Wpisów z tematyką Portalu.

4. Moderacji dokonuje w imieniu Usługodawcy Moderator – użytkownik Portalu, dysponującymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonanie czynności, o których mowa w ust. 2.

5. Moderacja nie obejmuje sprawdzania czy Treści mają bezprawny charakter lub też czy działalność związana z Treścią ma bezprawny charakter, w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§14 Ochrona danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

§15 Reklamacje, skargi, zgłoszenia, uwagi

1. Wszelkie reklamacje, skargi, zgłoszenia, uwagi, sugestie, należy kierować na adres: kontakt@mojniemowlak.pl.

2. Usługodawca rozpatruje skargi, reklamacje i zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. Brak odpowiedzi w tym czasie nie oznacza uznania stanowiska czy roszczeń Użytkownika.

3. Warunkiem skutecznego wystąpienia na drogę sądową z powodu zdarzenia będącego podstawą skargi, reklamacji lub zgłoszenia jest uprzednie złożenie reklamacji i uzyskanie stanowiska Usługodawcy (lub upływ 14 dni od dnia złożenia, w przypadku braku takiego stanowiska.

§16 Wyrejestrowanie

1. Użytkownik może wyrejestrować się z Portalu w każdym czasie w następujący sposób: po zalogowaniu wystarczy przejść do formularza dostępnego pod adresem http://mojniemowlak.pl/wyrejestruj, wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji i kliknąć przycisk "Wyrejestruj". Wyrejestrowanie się oznacza ostateczne zakończenia korzystania z Portalu.

2. Użytkownik, który wyrejestrował się z Portalu, może zarejestrować się ponownie, o ile działanie takie nie ma na celu obejścia prawa lub nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami. Użytkownik, który otrzymał Bana, nie może się zarejestrować na Portalu.

3. Usługodawca może pozbawić możliwości korzystania z Portalu Użytkownika, który narusza Regulamin, na czas oznaczony lub na zawsze (Ban).

§17 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca może przenieść Portal na inną osobę jak i wnieść go tytułem aportu. O zamiarze takim informuje on Użytkowników, stosuje się wówczas przepis o zmianie Regulaminu.

2. Użytkownik Zarejestrowany może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia aktywacji Konta poprzez oświadczenie wysłane na e-mail Usługodawcy.

3. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Portalu poprzez wylogowanie się (w przypadku Użytkownika Zarejestrowanego) i opuszczenie Strony.

4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część:

a. Załącznik Nr 1 – Zasady Zamieszczania Treści

b. Załącznik Nr 2 – Regulamin Forum

c. Załącznik Nr 3 – Polityka Prywatności

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Usługodawca zawiadamia Użytkowników o zamierzonej zmianie Regulaminu na 7 dni przed zamierzoną zmianą Jeżeli w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu (co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się z Portalu), uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte i obowiązują od dnia następnego po upływie tego terminu. Użytkownicy niezarejestrowani obowiązani się zaakceptować i zrozumieć w całości Regulamin przy każdym rozpoczęciu korzystania z Portalu.

6. Prawem właściwym dla korzystania z Portalu jest prawo polskie.

7. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest konsumentem (w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego). Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

8. Do korzystania z Portalu mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2012 roku.

X Zamknij